Редагувати
Публічний договір

1. Загальні положення
1.1.  Ця  оферта, є офіційною пропозицією Інтернет-магазину, далі по тексту - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на  офіційному інтернет-сайті Продавця «https://medisport.com.ua» (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2.  Моментом повного та  безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
 
2. Поняття та визначення
2.1.  У цій оферті,якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
  «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
  «Інтернет-магазин»- відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для надання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
  «Продавець» – Фізична особа підприємець Зайченко Наталія Євгенівна (ЄДРПОУ 2475801901), суб’єкт господарювання, який створений і діє відповідно до чинного законодавства України.
  «Покупець» -фізична або юридична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
  «Замовлення» -заявка на виготовлення та / або постачання одного або кількох товарів з каталогу Продавця, оформлена Покупцем через кошик на сайті Продавця.
 
3. Предмет Договору
3.1.  Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити  та прийняти Товар на умовах даного Договору.
 Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: 
 - добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; 
 - самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; 
 - оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; 
 - обробка та  передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
 
4. Порядок оформлення замовлення 
4.1.  Покупець маєправо зробити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину  та такий, що є в наявності, шляхом оформлення електронної заявки через корзину на сайті Інтернет-магазину.
4.2.  Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості. 
4.3.  При відсутності товару на складі, менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту). 
4.4.  При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару або анулювати замовлення. 
 
5. Порядок оплати замовлення 
5.1.  Оплата здійснюється Покупцем шляхом банківського переказу на підставі рахунку-фактури, виставленого Продавцем, протягом трьох календарних днів з дати оформлення замовлення.
5.2.  Покупець може оплатити замовлення платіжною карткою Visa або MasterCard.  Для цього Продавець за запитом Покупця виставляє електронний інвойс через платіжну систему LiqPay.
5.3.  У разі, якщо рахунок-фактура (електронний інвойс) не сплачено Покупцем протягом 3 календарних днів з дати оформлення замовлення, Продавець має право зняти резервз замовлених Покупцем товарів  та анулювати замовлення.

6. Умови доставки замовлення
6.1.  Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється через компанію "НоваПошта".  Вартість доставки не входить у вартість Товару та  підлягає самостійній оплаті Покупцем.
6.2.  Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно законодавства України.

7. Права та обов'язки сторін
7.1.  Продавець має право: в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
7.2.  Покупець зобов'язаний: своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
7.3.  Покупець має право: оформити замовлення в Інтернет-магазині; оформити електронний договір; вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 
8. Відповідальність сторін 
8.1.  Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
8.2.  Продавець не несе відповідальності за:
  - змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
  - за зміст  та правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; за затримку та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
  - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
  - за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна  та паролю третім особам;
8.3.  Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала  інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
8.4.  У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору.  Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5.  Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови
9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору.
9.2.  Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.  Разом з тим, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4.  Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5.  Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст.  11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6.  Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7.  Інформація,  яку надає Покупць є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

10. Порядок повернення товару належної якості
10.1.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України.
10.2.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
10.3.  При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму по факту повернення товару та  на підставі письмової заяви Покупця.
 
11.Термін дії договору
11.1.Електронний договір вважається укладеним в момент одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11Закону України "Про електронну комерцію".
11.2.  До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичного початку робіт Продавцем по виконанню замовлення Покупця шляхом повернення грошових коштів
11.3.  Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.